недеља, 29. децембар 2019.

ANGELOLOGIJA


Ovo je Biblijska studija o anđelima Božijim, to jest, o onome što Biblija uči o dobrim anđelima, o onim anđelima koji nisu pali. Teološki gledano, ovo područje studiranja je poznato kao Anđelologija, ili Doktrina o Anđelima. Postoje tri glavne podele Anđelologije. Prvo, Ispravna Anđelologija, to je Doktrina o Anđelima Koji Nisu Pali. Drugo, Satanologija, to je Doktrina o Sotoni. I treće, Demonologija, to je Doktrina o Palim Anđelima. Ova studija se neće koncentrisati niti na Satanologiju, niti na Demonologiju, već samo na Ispravnu Anđelologiju, ili Doktrinu o Anđelima Koji Nisu Pali.

Postoji celi niz pogrešnih gledanja kada govorimo o anđelima. Na primer, podučavano je da su anđeli zapravo prolazne emanacije, prolazna pojavljivanja, od Boga, ili trajne emanacije od Boga. Takođe je bilo podučavano da su anđeli proslavljena ljudska bića; to jest, kada vernik umre i ode u Nebo, on postaje anđeo. Među nevernicima, uobičajeno je mišljenje da anđeli ne postoje. Oni veruju da je Ješua pominjao anđele kako bi Se prilagodio popularnom razmišljanju Njegovog vremena, ali da je On znao bolje od toga.

Anđelima koji nisu pali dana su dva posebna naslova u Pismima. Oni se nazivaju izabranim anđelima (I Timoteju 5:21), šta znači da su oni izabrani da ne padnu i da budu potvrđeni u svojoj

svetosti. Nakon šta je Bog stvorio Adama i Evu, On ih je podložio testu u Vrtu kako bi video da li će biti poslušni, ili neposlušni. Na isti način, nakon šta je Bog stvorio anđele, On ih je tada podložio testu da vidi da li će oni biti pokorni, ili nepokorni. Jedna trećina anđela odabrala je da bude nepokorna Bogu i sledili su Sotonu u njegovom padu; ti anđeli su postali demoni. Ali dve trećine anđela odabralo je da ne sledi Sotonu, i oni su potvrđeni u svojoj svetosti.
Potvrđena svetost” znači da oni više nisu sposobni da padnu; period testiranja i kušnji je završen; i oni više nisu sposobni da sagreše. Kada vernici prime svoja vaskrsnula tela, oni će na isti način biti potvrđeni u svojoj svetosti, u svojim vaskrslim telima, i oni neće biti sposobni da više sagreše. Sam Bog je oduvek bio potvrđen u Svojoj svetosti; On nije sposoban da sagreši. Ovi anđeli koji nisu pali nisu više sposobni da sagreše, tako da se zovu izabrani anđeli.

Drugi naslov za anđele koji nisu pali jeste sveti anđeli, i to je, takođe, kao suprotnost palim anđelima, koji su iskvareni i nesveti (Marko 8:38; Luka 9:26).


 1. POSTOJANJE ANĐELA

Da li Biblija stvarno uči da anđeli postoje? Anđeli se pominju u Pismima 273 puta, u 33, od 66 knjiga, šta znači da pola knjiga u Bibliji pominje anđele.

U Starom Zavetu anđeli se pominju 108 puta u 18 knjiga: Postanak, Izlazak, Brojevi, Sudije, I i II Samuilova, I i II Carevima, I i II Letopisa, Jov, Psalmi, Propovednik, Isaija, Jezekilj, Danilo, Osija, i Zaharije. Treba napomenuti za Stari Zavet da se anđeli ne pominju samo u apokaliptičnoj vrsti knjiga, već se pojavljuju i u proročkim, istorijskim, i pesničkim vrstama knjiga.

U Novom Zavetu, anđeli se pominju sveukupno 165 puta u 15 knjiga: Matej, Marko, Luka, Jovan, Dela, Rimljanima, II Korinćanima, Galatima, Kološanima, II Solunjanima, I Timoteju, I
i II Petrova, Judina, i Otkrivenje. Baš kao i kod Starog Zaveta, i u svim literarnim vrstama Novog Zaveta pominje se postojanje anđela. Očigledno je da Pisma jasno uče o postojanju anđela, od prve knjige, Postanka, pa do poslednje knjige, Otkrivenja. Anđeli se ne pominju samo u starim primitivnim knjigama, već se pominju i u kasnijim knjigama; pominjanje anđela razasuto je po celom Pismu. Drugim rečima, pominjanje anđela nije svojstveno samo jednom autoru, niti je svojstveno samo za autore vizionare.

Nadalje, Sam Isus jasno uči o postojanju anđela i govori o njima u svakom od Evanđelja (Matej 13:39, 41, 49; Marko 12:25; Luka 12:8-9; Jovan 1:51). Ukoliko On uči o postojanju anđela, koji onda izbor imaju vernici u svetlu ovog Mesijinog podučavanja? Ima pet opcija.

Prvo, Ješua je bio obmanut. Iako anđeli zapravo ne postoje, On jeste poučavao o postojanju anđela i jeste verovao u njihovo postojanje. Ovo bi, naravno značilo da je On bio obmanut. Ima nekih ljudi koji veruju ovo.

Drugo, Isus je bio prevaran. Sam Isus nije verovao u anđele i On je znao da anđeli ne postoje; tako da je On jednostavan bio prevaran. Neki ljudi i ovo uče.

Treće, Isus se jednostavno prilagodio. Koncept „prilagođavanja” uči da je Isus znao bolje od toga. On nije pokušavao da bude prevaran, već je On jednostavno prilagodio Svoje učenje uobičajenim učenjima toga vremena tako da ljudi mogu da razumeju glavne istine onoga što je govorio. Možda ovo izgleda malo bolje nego da se kaže da je On bio prevaran, ali u stvari, na kraju se kaže ista stvar. Ovo je kao pokušaj da se bude eufemističan (da se lepo priča).

Četvrto, Ješua nikada nije pomenuo postojanje anđela i nije podučavao o postojanju anđela; pisci Evanđelja stavili su ove reči Njemu u usta. Stoga, nije Ješua taj koji je bio prevaran, već su to pisci Evanđelja. Ali, ukoliko se Evanđeljima ne može verovati kada
citiraju Ješuu o anđelima, kako da im se onda veruje kada Ga citiraju o bilo čemu?

Jedina opcija koja vredi i valjana jeste peta mogućnost: Isus jeste verovao u postojanje anđela i zato je podučavao o njihovom postojanju, jer anđeli uistinu postoje.


 1. IMENA ANĐELA

Biblija koristi nekoliko imena za ova nebeska bića.
Prvo ime je najčešće korišćeno: anđeo. Reč za anđela i na Jevrejskom, i na Grčkom znači potpuno isto, „glasnik” (onaj koji nosi poruku), a koristi se za ljudske glasnike (Postanak 32:3) i za Božanske glasnike (Postanak 32:1). Kada se koristi za Božanske glasnike, uvek se odnosi na anđele. Ovo ime naglašava i službu i funkciju. Služba se sastoji u prenošenju poruke, a funkcija u samom posluživanju. Termin anđeo, jeste općenit termin koji se koristi za sva nebeska bića, ali najčešće se odnosi na najniži red nebeskih bića. Radi se o opisnom imenu službe, ili funkcije unutar službe (Jevrejima 1:7).

Drugo ime je sinovi Božiji. Ovaj se naziv koristi isključivo u Starom Zavetu. Na Jevrejskom je to bnei elohim. U Starom zavetu, termin, sinovi Božiji, uvek je množina i uvek se odnosi na anđele (Postanak 6:2, 4; Jov 1:6; 2:1; 38:7).

Treće ime je sinovi moćnog, ili, sinovi onog koji je moćan. Ovo je slično kao i sinovi Božiji, jer Bog je Onaj koji je moćan (Psalam 29:1; 89:6).

Četvrto ime je oni koji su sveti, a to naglašava njihovo stanje da nisu pali, kao suprotnost anđelima koji su pali i postali demoni (Psalam 89:5, 7; Danilo 4:13, 17; 8:13).

Peto ime je posmatrač, a to naglašava njihovu funkciju da
posmatraju. Oni su posmatrači koji gledaju da li se volja Božija
provodi. Oni stražare kako bi osigurali da to uistinu jeste tako (Danilo 4:13, 17).

Šesto ime je stražar, ime koje isto tako naglašava njihovu funkciju posmatranja. I dok posmatrač, naglašava jednostavno njihovu funkciju posmatranja da li se volja Božija provodi, stražar, uz to nosi koncept čuvanja. Oni su stražari u tome da su nad situacijom kao stražari (Isaija 62:6).

Sedmo ime je duhovi. Jer anđeli jesu duhovna bića (Jevreji 1:14).

Osmo ime je zvezde. Sa izuzetkom u Brojevima 24:17, gde god da se reč zvezda koristi simbolično, uvek je simbol anđela (Jov 38:7; Otkrivenje 1:20; 9:1; 12:4).

Deveto ime je sluge. Ovo ime naglašava činjenicu da su anđeli sluge Božije, i to tako da provode Njegovu volju (Psalam 103:21; 104:4; Jevrejima 1:7).

Deseto ime za anđele je mnoštvo ili vojska, ovo je prevod sa Engleskog, Jevrejske reči koja znači „armija”. Vojske sačinjavaju nebesku armiju Božiju. Ovo je razlog zašto se Boga često naziva Jahve Nad Vojskama, ili Gospod Nad Vojskama, jer On je Gospodar ove anđeoske armije (I Carevima 22:19; Psalam 103:20- 21; 148:2).

Jedanaesto ime za anđele jeste kočije, ili borna kola, a to naglašava njihovu brzinu u izvršavanju volje Božije (II Carevima 6:16-17; Psalam 68:17; Zaharije 6:1-8).

Dvanaesto ime za anđele je elohim, reč koja znači „bog”. Ova reč se koristi i za istinskog Boga, ali i za mnoge lažne bogove. Takođe se koristi i za anđele, zato što su anđeli predstavnici Božiji i imaju poveren autoritet da govore u Njegovo ime. Zato što sa autoritetom govore u Božije ime, o njima se govori kao o elohim. Ovo se vidi ako se uporedi Psalam 8:5 sa Jevrejima 2:7.
 1. STVARANJE ANĐELA

Kada govorimo o stvaranju anđela četiri stvari treba pomenuti.


 1. Činjenica Njihovog Stvaranja

Prva stvar jeste činjenica njihovog stvaranja. Činjenica da anđeli jesu stvoreni rečena nam je u Kološanima 1:16, gde su nam otkrivene tri stvari. Svi anđeli su stvoreni istovremeno; Bog nije stvorio neke anđele u jednom trenutku, a onda još anđela u nekom drugom trenu. Drugo, zbog toga, broj anđela ne raste, jer Bog ne nastavlja da i dalje stvara nove anđele. I treće, broj anđela isto tako i ne pada. Anđeli, jednom stvoreni, postoje zauvek, ne mogu da budu uništeni.


 1. Vreme Njihovog Stvaranja

Druga stvar u vezi stvaranja anđela jeste vreme nastanka. Prema Knjizi o Jovu 38:4-7, anđeli su već postojali kada stvori Bog nebo i zemlju, u Postanku 1:1. Tako da su anđeli stvoreni pre stvaranja materijalnog univerzuma. Postojanje anđela prethodi univerzumu za neko nama nepoznato vreme. Stoga, oni isto tako prethode i čoveku za neko nama nepoznato vreme. Nije poznato koliko pre Postanka 1:1 su oni stvoreni, ali uistinu, jesu stvoreni pre.


 1. Njihova Moć Suprotnog Izbora

Treća stvar u vezi stvaranja anđela jeste njihovo stanje u vremenu kada su stvoreni: oni su stvoreni sveti, sa moći suprotnog izbora (Marko 8:38; Judina 6). Moć suprotnog izbora znači sposobnost da naprave izbor koji je suprotan njihovoj prirodi. Oni su imali sposobnost da donesu nesveti izbor, što je jedna trećina njih na kraju i učinila i tako su postali demoni. Preostale dve trećine su
posle toga potvrđene u svojoj svetosti i, stoga, više nisu mogli da odaberu da greše, više nemaju moć da naprave suprotan izbor.


 1. Njihov Položaj

Četvrta stvar u vezi stvaranja anđela jeste njihov položaj. Dve stvari treba da se primete: prvo, oni su inferiorni Mesiji u odnosu na Njegovo Božanstvo (Jevrejima 1:4-2:3), i inferiorni su Njemu u odnosu na Njegovu ljudskost (Jevrejima 2:5-8). Oni su inferiorni Bogu-Čoveku, Gospodu Ješui Mesiji. Drugo, oni su superiorniji običnom čoveku zato što su viša bića u odnosu na čoveka (Psalam 8:4-5; Jevrejima 2:5-7; II Petrova 2:11).


 1. BROJ ANĐELA

Koliko opšte ima anđela? Postoji nekoliko odlomaka u Pismima koji nam daju neke naznake u vezi sa brojem anđela. Ponovljeni Zakon 33:2 pominje desetke hiljada anđela; II Carevima 6:17: gora beše puna ... anđela; Psalam 68:17: dvadeset hiljada i hiljade nad hiljadama; Danilo 7:10: hiljade hiljada i deseci hiljada puta deseci hiljada; Matej 26:53: dvanaest legija anđela, legija se sastoji od tri hiljade do šest hiljada osoba; Luka 2:13: mnoštvo vojske nebeske; Otkrivenje 5:11: mirijade mirijada i hiljade hiljada.

Najbolji odgovor na pitanje koliko anđela ima jeste onaj koji nam je dat u Jevrejima 12:22: nebrojenim hiljadama vojske nebeske. Koliko onda ima anđela? Neizbrojiv je njihov broj, mirijade mirijadi. Zbog koncepta anđela-čuvara uvek ima barem onoliko anđela koliko ima ljudi na kugli zemaljskoj. Ovo bi isto tako moglo da znači da ima toliko anđela koliko je ljudi ikada postojalo, i koliko će ih ikada postojati, u svakoj kombinaciji, i sveukupno.
 1. PREBIVALIŠTE, SFERA, I POJAVLJIVANJE ANĐELA

U ovom području studije tri stvari ćemo diskutovati: anđeosko prebivalište, anđeoska sfera, i pojavljivanje anđela.


 1. Anđeosko Prebivalište

Gde to anđeli prebivaju? Prebivalište anđela jeste Nebo. To je mesto gde oni žive prema Matej 18:10: da anđeli njihovi na nebesima; Matej 24:36: anđeli nebeski; Marko 12:25: anđeli na nebesima; Marko 13:32: ni anđeli na nebu; Luka 22:43: anđeo s neba; Galatima 1:8: anđeo s neba; II Solunjanima 1:7: s neba sa svojim anđelima; Judina 6: anđeli imaju svoje prebivalište, a to prebivalište jeste Nebo. Kroz sva Pisma, o njima se govori kao o vojskama nebeskim. Očigledno je, anđeosko prebivalište jeste Nebo.


 1. Anđeoska Sfera

Anđeoska sfera” znači zapravo područje njihovog delovanja. Iako oni žive na Nebu, oni deluju u nešto više područja nego što je samo Nebeska sfera. Oni deluju u još dve sfere.

Jedna od tih sfera su nebesa (Efescima 3:10). „Nebesa” su ono šta
uglavnom poznajemo pod nazivom vasiona, ili drugo nebo.

Druga sfera delovanja jeste zemlja. Anđeli su Božiji poslanici, u smislu da Mu pomažu da se na zemlji izvršava Njegova volja. Kao rezultat toga, oni imaju posebne službe, i posebne zadatke na zemlji. Neki primeri posebne kontrole na zemlji uključuju Otkrivenje 8:1-2, koje pominje sedmoricu anđela koji stoje pred Bogom. Kada oni dunu u trube, velike fizičke stvari dešavaće se na zemlji. Otkrivenje 14:8 govori o anđelu koji ima moć nad vatrom. Otkrivenje 16:5 govori o anđelu koji ima moć nad vodama. Svi ovi stihovi pokazuju da je druga sfera anđela zemlja. I dok oni
funkcionišu u svom prebivalištu u Nebu, trećem nebu, njihovo područje delovanja nije ograničeno na Nebo. Oni deluju i u sferi vasione, i u sferi zemlje.


 1. Pojavljivanje Anđela

Treće područje o kojem ćemo da govorimo jeste pojavljivanje anđela. Pisma sadrže zabeleške o pojavljivanjima anđela pred ljudima. Tri stvari treba napomenuti u vezi sa pojavljivanjem anđela.


  1. Njihova Vidljivost

Prvo, način na koji postaju vidljivi. Ima tri načina kako se anđeli uglavnom pojavljuju. Ponekad se pojavljuju u snovima kao što je to istina za Jakova kada je on video anđeli ... uspinju se i silaze po merdevinama postavljenim između neba i zemlje (Postanak 28:12). Drugi način na koji se anđeli pojavljuju pred ljudima jeste u vizijama. Vizija se otvori i neki ljudi ugledaju anđele u svojim vizijama; poput Danila, Zaharije, i Apostola Jovana u Knjizi Otkrivenja. I treći, najuobičajeniji način kako anđeli postaju vidljivi, jeste jednostavnim pojavljivanjem, iznenada se očituju, baš kao što su se anđeli pojavili na Isusovom grobu.


  1. Njihov Oblik (Forma)

Druga stvar u vezi pojavljivanja anđela jeste njihovo obličje: anđeli se uvek pojavljuju kao mladi muškarci (Postanak 18:1-2, 16, 22; 19:1-22; Marko 16:5; Luka 24:4; Dela 1:10-11). Nigde u Pismima se anđeli ne pojavljuju u obličju žena, dece, poput kupida, ili poput staraca.
  1. Njihov Efekt

Treća stvar u vezi pojavljivanja anđela jeste njihov efekt. Glavni efekt koji uzrokuje njihovo pojavljivanje jeste strah (Danilo 10:4-9; Matej 28:2-6; Luka 1:11-12, 26-30; 2:9).


 1. OSOBNOST ANĐELA

Neki uče da anđeli nisu ličnosti, da nisu bića koja imaju osobnost, da su oni jednostavno nekakve pojavnosti, emanacije, moći, ili zrake, ali nisu stvarni, nisu bića koja poseduju osobnost. Međutim, tri su karakteristike koje sačinjavaju ličnost: intelekt, osećaj i volja. Ono što poseduje intelekt, osećaj i volju, svo troje zajedno, jeste osoba. Ljudi su osobe, upravo zato što ljudi imaju ove tri karakteristike. Ukoliko se može pokazati da anđeli imaju ova tri atributa, to onda dokazuje osobnost anđela.


 1. Njihov Intelekt

Prvo, anđeli imaju intelekt. II Samuilova 14:20 govori o mudrosti anđela, i sigurno je da imati mudrost znači imati intelekt. U Psalmu 148:2, anđeli imaju sposobnost da hvale, a to je još jedna osobina koja zahteva intelekt. U Matej 24:36, anđeli imaju sposobnost da znaju stvari, a i ovo, takođe, zahteva intelekt. I u Mateju 28:5, oni imaju sposobnost da komuniciraju, a to zahteva intelekt. U Efescima 3:10, oni uče iz Božijeg programa za Crkvu, a činjenica da uče pokazuje da imaju intelekt. I Petrova 1:12 kaže da ima stvari u koje anđeli žele da zavire, a to, takva vrsta želje, opet zahteva intelekt.
 1. Njihov Osećaj

Drugo, anđeli osećaju. Knjiga o Jovu 38:7, i Luka 15:10 govore o anđelima koji osećaju radost. Ukoliko se raduju, oni su bića koji poseduju osećaj.


 1. Njihova Volja

Treće, anđeli imaju volju. U Luka 2:13, anđeli hvale Boga, i čine to svojom voljom. U Jevrejima 1:6, oni obožavaju Boga, i to je čin njihove volje. Konačno, Judina 6, kaže nam da su neki anđeli izabrali da napuste svoje prebivalište, i to je vršenje volje.

Možemo biti u potpunosti sigurni da anđeli imaju intelekt, osećaj, i volju. Stoga, oni jesu ličnosti, a ne samo nekakve pojavnosti.


 1. PRIRODA ANĐELA

O prirodi anđela ćemo govoriti u četiri kategorije.


 1. Stvaranje Anđela

Prvo, anđeli su stvorena bića (Kološani 1:16). Zato što su anđeli po svojoj prirodi stvorena bića, oni imaju ograničenja „stvorenog”. Stvorena bića su stvorenja, a stvorenja nikada ne mogu imati svu moć, karakteristike, i sposobnosti Stvoritelja. Tako da, iako su oni mnogo superiorniji u odnosu na ljude, oni su uvelike inferiorni u odnosu na Boga.

Na primer, anđeli nisu sveprisutni; oni su ograničeni u prostoru (Danilo 9:21-23; 10:10-14). Anđeli nisu svemoćni, oni nisu svemogući, već su ograničeni u snazi, iako oni jesu moćni i snažni (Danilo 10:10-14; II Petrova 2:11). Iz ovih razloga, Arhanđeo Mihajlo trebao je Božansku pomoć (Judina 9). Anđeli nisu
sveznajući; oni ne znaju sve, već su ograničeni u znanju. U Matej 24:36, oni ne znaju kada će Mesija da se vrati. U Efescima 3:10 i u I Petrovoj 1:11-12, postoji ograničenje u njihovoj spoznaji, a to je i razlog zašto oni nastavljaju da uče. Neko ko je sveznajuć nema potrebu da više uči, zato što zna sve.


 1. Tela Anđela

U drugoj kategoriji, kada govorimo o prirodi anđela, raspravićemo o anđeoskom telu. Prema Jevrejima 1:14, anđeli su duhovna bića, a ovo znači da su oni nematerijalni. Međutim, oni imaju telesnost; oni nisu duhovi. Ali, ova telesnost se ne sastoji od tela i kostiju (Luka 24:39). Anđeosko telo se sastoji od duhovnog tela, ali anđeli mogu da se pojave u telesnom obličju (Postanak 18-19; Matej 1:20; Luka 1:11; Jovan 20:12; Jevrejima 13:2). Zato što su anđeli duhovna bića i nisu materijalni, oni općenito govoreći nisu vidljivi. Ali, zato što oni imaju nekakvo obličje telesnosti; oni su osposobljeni da se pojavljuju u telesnom obličju. Kada se pojavljuju u telesnom obličju, oni se uvek pojavljuju kao mladi muškarci.

Još jedna stvar o anđeoskom telu jeste da ono nije ograničeno na ljudski koncept prostora. Prema Luka 8:30, legion anđeoskih duh- tela može da egzistira na jako malom prostoru, čak, na prostoru veličine čoveka.

Još jedna stvar o anđeoskom telu jeste da se ono ne umnožava po svojoj vrsti (Marko 12:25). Kako su anđeli uvek muškog pola i kako nema anđela ženskog pola, oni nisu osposobljeni da se žene i da razmnožavaju druge anđele. Ali ovo ne znači da su anđeli bespolni. Grčki jezik ima srednji rod, ali ne koristi srednji rod za anđele; uvek se koristi imenica muškog roda i zamenica muškog roda. U slučaju Postanka 6, kada su se neki pali anđeli međusobno ženili sa ljudskim ženama, oni su bili sposobni da proizvedu grotesknu rasu. Ali, ono šta su oni proizveli nisu bili anđeli njihove vrste, jer anđeosko telo ne može da se razmnožava.
 1. Društvo Anđela

Treća stvar o prirodi anđela jeste da su oni „društvo”, nisu rasa. Koncept rase implicira sposobnost razmnožavanja po svojoj vrsti sa posebnostima rasnih karakteristika. Kao šta smo već videli, anđeli se ne razmnožavaju po svojoj vrsti; stoga, oni se ne smatraju rasom, već društvom (Jevrejima 12:22). Kada govorimo o društvu, tri stvari treba primetiti: prvo, oni se razlikuju od ljudi (Psalam 8:4- 5); drugo, anđeli su viša bića od ljudi (Jevrejima 2:7; II Petrova 2:11); i treće, dobri anđeli, ili izabrani anđeli se ne žene (Luka 20:34-36).


 1. Osobine (Atributi) Anđela

Četvrta kategorija koja se tiče prirode anđela jeste da se kaže nešto o njihovim osobinama, a četiri glavne karakteristike možemo da pomenemo.


  1. Njihova Svetost

Prvo, anđeli su sveti (Luka 9:26). Svetost, u njihovom slučaju znači da oni više nisu sposobni da sagreše, zato su potvrđeni u svojoj svetosti; anđeli više ne mogu da padnu, kao što se to jednom desilo.


  1. Njihova Moć

Druga osobina anđela jeste da su oni moćni i snažni. U ovom području, oni su superiorniji bilo kom čoveku koji je ikada živeo. Psalam 103:20 govori o anđelima kao o silnima u snazi. U Matej 28:2, samo je jedan anđeo bio potreban da odvalja kamen sa groba Ješue, iako normalno, nekoliko ljudi bi bilo potrebno da pomere takav kamen. Jedan anđeo je otvorio vrata tamnice, u Delima 5:19. U Delima 12:7, anđeo je učinio da otpadnu lanci sa Petra u zatvoru. Anđeo je bio sposoban da udari Agripu sa bolešću koja će
mu oduzeti život u Delima 12:23. O anđelima se govori kao o silama, u Efescima 1:21; 3:10, i Kološanima 1:16. II Solunjanima 1:7 govori o anđelima Njegove moći, a II Petrova 2:11 govori o snazi i sili anđela. Tako da je druga ključna osobina anđela da su oni moćni u sili.


  1. Njihova Besmrtnost

Treća osobina je da su besmrtni; za razliku od ljudi, anđeli ne mogu da umru. Od samog trenutka njihova stvaranja, oni imaju osobinu da su besmrtni (Luka 20:35-36).


  1. Zabranjeno Je Da Ih Se Obožava

Četvrto, oni nisu Božanstveni. Ovo je važno jer je zabranjeno da se obožavaju anđeli, upravo zato što nisu Božanstva (Kološani 2:18; Otkrivenje 19:10; 22:8-9).


 1. ANĐEOSKA ORGANIZACIJA

Anđeli su jako dobro organizovani. Postoji osam titula koje nam ukazuju na izuzetan stepen organizovanosti u anđeoskoj sferi postojanja.


 1. Titule Koje Pokazuju Stepene Organizacije

Titule pokazuju kategorije organizovanosti i stepene organizacije. Ima osam takvih titula.
  1. Prestolja

Prva titula su prestolja. Ti anđeli, koji su na ovim prestolima, sede
u neposrednom prisustvu Božijem (Kološanima 1:16).


  1. Gospodstva

Druga titula je gospodstva, što naglašava koncept vladavine. Ova kategorija anđela vlada u nekim posebnim područjima (Efescima 1:21; Kološanima 1:16). Ovo uključuje više anđele koji vladaju nad nižim anđelima.


  1. Poglavarstva

Treći naslov je poglavarstva. Ovo naglašava koncept vladavine unutar kategorije upravljanja; poglavarstva upravljaju. Oni anđeli koji su poglavarstva vide se kao oni koji upravljaju nacijama. Dok se gospodstva očigledno odnose na više anđele koji imaju vlast nad nižim anđelima, poglavarstva su vladari nad nacijama (Efescima 3:10; Kološanima 1:16).


  1. Vlasti

Četvrta titula je vlasti, a to znači da vrše vrhovnu vlast (Efescima
1:21; I Petrova 3:22).


  1. Sile

Peta titula jesu sile, a to naglašava imperijalne odgovornosti (Efescima 1:21; 3:10; Kološanima 1:16; I Petrova 3:22).
  1. Vojske

Šesta titula jeste vojske, Jevrejski izraz za „armije”. Ovaj izraz naglašava njihovu vojnu strukturu (I Samuilova 1:11; I Carevima 22:19).


  1. Legije

Sedma titula jeste legije. Legije, baš kao i vojske, naglašavaju vojničku organizaciju. I dok termin vojske naglašava vojnu strukturu u celini, legije su divizije unutar armije, koje se satoje od tri hiljade do šest hiljada anđela (Matej 26:53).


  1. Prvi Knez

Osma titula je prvi knez ili veliki knez. Prvi knez je anđeo koji
predvodi i vlada nad nacijom (Danilo 10:13; 12:1).


 1. Poredak Nebeskih Bića

Postoje tri posebna reda nebeskih bića: anđeli, serafimi i
keruvimi.


  1. Anđeli

Red o kojem je najpre bilo govora u ovoj studiji jeste prvi, osnovni red nebeskih bića, najniži red, red anđela. Najveći deo dosadašnje studije bio je upravo o ovom posebnom redu. Ponekad se termin anđeli koristi za sve redove nebeskih bića, kao da sva nebeska bića jesu anđeoska bića. Međutim, najčešće, termin anđeli primenjuje se na najniži od tri reda. U svom pojavljivanju ova bića izgledaju poput mladih muškaraca i nemaju krila, iako ih se često upravo tako oslikava.
   1. Mihajlo

Ima dva anđela koje upoznajemo po imenu kroz Pisma. Prvi je arhanđel Mihajlo. Ime Mihajlo znači „koji je poput Boga”, a arhanđel znači „glavni anđeo”. Ovo znači da je Mihajlo taj koji ima autoritet nad svim drugim anđelima. On nema vlast nad serafinima i keruvinima, ali on ima autoritet nad najnižim redom, nad anđelima.

Koncept arhanđela odražen je kroz još dva imena koja se upotrebljavaju za Mihajla. Prvo, u Danilu 10:13, on je nazvan prvim knezom (glavnim zapovednikom). Postoji mnogo knezova, ali on je prvi knez, onaj koji ima autoritet nad svim ostalima. Drugo, u Danilu 12:1, on je nazvan veliki knez. Ima samo jedan veliki knez, i to je arhanđel. Veliki knez, kao i prvi knez, u suštini ima isto značenje i oba izraza njegove su Jevrejske titule. Grčka titula je arhanđeo, a ona naglašava Mihajla kao gospodara nad svim drugim običnim anđelima (Otkrivenje 12:7).

Mihajlov položaj znači da on ima i posebne odgovornosti. Kao arhanđeo, on ima sve druge anđele pod svojim autoritetom (Otkrivenje 12:7). Baš kao što su demoni pod autoritetom Sotone, dobri anđeli, ove kategorije, nalaze se pod autoritetom Mihajla, upravo zbog njegovog položaja arhanđela. Kao arhanđeo, njegova odgovornost jeste da vrši vlast i da vlada nad drugim anđelima; odgovornost dobrih anđela jeste da se podlože Mihajlovom autoritetu.

Mihajlo je takođe nazvan i prvi knez. Ovaj termin, prvi knez, primenjuje se za anđele koji imaju autoritet nad posebnim nacijama. Kao prvi knez, Mihajlo je odgovoran za naciju Izraela i to je razlog zašto je Mihajlo štitio telo Mojsijevo, u Poslanici Judinoj
9. U Knjizi proroka Danila 10:13-21, Mihajlo je taj koji je obezbedio da Danilo primi neophodno otkrivenje povezano sa budućnošću Izraela. U Danilu 12:1, Mihajlo će da štiti Izrael u vremenu Velike Nevolje, i uistinu, razlog zašto će Izrael da preživi Nevolju jeste upravo Mihajlovo delovanje. Još neke stvari treba da Mihajlo učini
u budućnosti; treba da najavi Uzdignuće (I Solunjanima 4:16); i usred Velike Nevolje, Mihajlo će da zbaci Sotonu iz njegovog sadašnjeg trećeg prebivališta, nebeskih prostora, u njegovo četvrto prebivalište, na zemlju (Otkrivenje 12:7-12).


   1. Gavrilo

Drugi anđeo koji je imenovan u Pismima jeste Gavrilo. Na Jevrejskom, ime Gavrilo, znači „moćni od Boga”.

Glavni posao za Gavrila je da bude glasnik otkrivenja, da donosi otkrivenje od Boga čoveku. U Danilu 8:15-27, on je taj koji čini otkrivenje koje se odnosi na Izrael u poslednjim danima. On otkriva Sedamdeset Sedmica, kao i Prvi Dolazak Mesije u Danilu 9:20-27. U Evanđelju po Luki 1:11-20, on Zahariju otkriva o nadolazećem rođenju Jovana Krstitelja. U Luka 1:26-38, otkriva Mariji nadolazeće rođenje Isusovo.

Poput Mihajla i Gavrilo ima posla u budućnosti. Luka 1:19 tvrdi da je Gavrilo jedan od anđela koji stoji pred Bogom. U Otkrivenju 8:2, ima sedam takvih anđela, a to znači da je Gavrilo jedan od te sedmorice koji stoje u samoj prisutnosti Božijoj, i koji će da izlije sud truba o kojem govori Otkrivenje 8 i 9.


   1. Drugi Anđeli

Biblija pominje i druge anđele pojedinačno, anđele koji nisu imenovani, već nam se samo kaže šta oni čine. Na primer, u Otkrivenju 8:2, nalazimo sedam anđela koji stoje pred Bogom, a jedan od njih je Gavrilo, ali preostalih šest nam nisu poznati. Otkrivenje 15 i 16 pominje sedam drugih anđela koji će imati sedam čaša osude. Drugi anđeli koji se pominju uključuju četiri anđela od četiri vetra (Otkrivenje 7:1-4), anđela vatre (Otkrivenje 14:8) i anđeo voda (Otkrivenje 16:5).
 1. Serafimi

Drugi red nebeskih bića su serafimi, mada se o njima ne govori baš često u Pismima. Zapravo, o njima se govori samo u dve knjige: u Isaiji i u Otkrivenju. Serafimi, jeste Jevrejski oblik množine reči seraf, a znači „gorući”, „onaj koji gori”, a potpuno ista reč je prevedena kao zmija na drugim mestima u Starom Zavetu (Brojevi 21:8; Isaija 14:29; 30:6).


  1. U Knjizi Proroka Isaije

Iz Isaije 6:2-3, kao i 6-7, četiri se stvari mogu naučiti o serafinima. Oni se nalaze uokolo, i okružuju tron Božiji. Okarakterisani su time da imaju po šest krila. I dok anđeli nemaju krila, serafimi imaju šest krila, ili tri para krila. Svaki par ima različitu svrhu i različitu funkciju. Prvi par krila im služi da bi prekrili svoje noge; drugi par krila je za prekrivanje lica; treći par služi za letenje. Treće, oni međusobno slave Boga, bez prekida, ponavljajući iznova i iznova: Svet, svet, svet, Gospod Nad Vojskama, puna je sva zemlja slave Njegove. Četvrta stvar koja može da se nauči o serafinima, jeste da je jedan serafin očistio greh Isaijin. Kada je jedan serafin uzeo žeravu žrtvenika u Nebu, u stihu 6, i dotakao se usana Isaije, njegovi gresi su bili očišćeni (stih 7). To je ono šta možemo da naučimo o serafinima sa stranica Starog Zaveta.


  1. U Knjizi Otkrivenja

Ono preostalo šta možemo da naučimo nalazimo u Novom Zavetu, u Knjizi Otkrivenja gde se serafini pominju u osam različitih odlomaka.

Prvi odlomak je Otkrivenje 4:6-11. Iz ovog odlomka se može naučiti sedam stvari o serafinima. Prvo, oni su uokolo prestola Božijeg. Drugo, u stihu 6, oni su puni očiju, i spreda i pozadi, simbolišući na taj način da su osposobljeni da vide daleko iznad ljudskih
realnosti, a sve kako bi mogli da nose providnost Božiju. Treće, u
stihu 8, serafini imaju šest krila.

Četvrto, u stihu 7, svi serafini ne izgledaju identično; i dok svi imaju po šest krila, glavna, zajednička karakteristika serafina jeste da imaju različite karakteristike lica. Postoje četiri kategorije serafina, a to temeljimo na četiri različite facijalne karakteristike: lice poput lavljeg; lice poput teleta; poput čovečjeg, ili lice poput ljudskog; i lice poput orla.

Peto, u stihu 8, oni su puni očiju sve naokolo i iznutra. Nešto pre je rečeno da su puni očiju i spreda i pozadi; sada nam se kaže da su puni očiju sve naokolo, uključujući i strane, ali i iznutra, isto tako.

Šesto, neprestano hvale Boga i govore iste reči koje su zabeležene u Isaiji sa malim izmenama. Stihovi 8 i 9 nam kažu da oni bez počinka hvale Gospoda govoreći: Svet, svet, svet Gospod, Bog Svemogući, koji beše i koji jeste i koji dolazi! I kada bića dadu slavu i čast i zahvalu Onom koji sedi na prestolu, Onom koji živi u veke vekova.

I sedmo, u stihovima 10-11, kada god kažu: Svet, svet, svet, to je signal za dvadeset četiri starešine, da i oni, sada, treba da obožavaju Onog koji sedi na tronu. U ovom kontekstu, Onaj koji sedi na tronu jeste Bog Otac.

Drugi odlomak je Otkrivenje 5:6 gde učimo da oni isto tako okružuju i Jagnje, Boga Sina. Serafini, znači okružuju Boga Oca, ali oni takođe okružuju i Boga Sina.

Treći odlomak je Otkrivenje 5:8-10, i 14. Serafini će da obožavaju Jagnje u budućnosti, kada Jagnje uzme svitak sa sedam pečata. Sa lomljenjem pečata otpočima Velika Nevolja. I dok Jagnje uzima ovaj svitak sa sedam pečata, serafini će obožavati Jagnje.
Četrvti odlomak jeste Otkrivenje 6:1, 3, 5, i 7. Serafini objavljuju poseban sud pečata. Prvi serafin objavljuje sud prvog pečata; drugi serafin objavljuje sud drugog pečata; treći serafin objavljuje sud trećeg pečata; i četvrti serafin objavljuje sud četvrtog pečata. Od sedam osuda-pečata, prva četiri će da objave serafini.

Peti odlomak je Otkrivenje 7:11-12. U ovom odlomku, serafini će proslavljati Boga zbog onih koji su spašeni tokom trajanja Velike Nevolje. U ovom poglavlju, 144000 Jevreja će da budu spašeni, nebrojena mnoštva Pagana će takođe biti spašena. Serafini će proslavljati Boga zbog toga.

Šesti odlomak jeste Otkrivenje 14:3. Serafini će svedočiti pesmi
onih 144000 Jevreja u Mesijanskom Carstvu.

Sedmi odlomak je Otkrivenje 15:7. Serafin će dati sedam čaša suda sedmorici anđela. Čaše suda iz Otkrivenja 15 i 16 daleko su najteži sud u vremenu Velike Nevolje, a serafin će biti taj koji će predati tih sedam čaša suda sedmorici anđela, kako bi te osude mogle da se izliju na zemlju.

I osmi odlomak je Otkrivenje 19:4-5 gde serafini predvode
obožavanje Gospoda.


  1. Zaključci

Iz odlomaka koje nalazimo u Isaiji i u Otkrivenju, osam glavnih
istina možemo izvući, kada govorimo o ovom drugom redu anđela.

Prvo, oni su okarakterisani neprestanim obožavanjem Boga. Oni obožavaju i Boga Oca i Boga Sina.

Drugo, okarakterisani su poniznošću. Ovo je vidljivo oslikano činjenicom da dva krila koriste da bi prekrili noge, a dva krila koriste da bi prekrili lice, jer oni stoje u samoj prisutnosti Božijoj i okružuju tron Boga Oca.
Treće, oni takođe imaju službu pročišćenja Božijih slugu, tako da i te sluge mogu da obožavaju i da služe Gospoda. Ovo je oslikano u Isaiji 6:6-7 kada serafin čisti usne Isaije Proroka.

Četvrto, oni predvode obožavanje na Nebu. Kada oni kažu: Svet, svet, svet, svi drugi koji nastanjuju Nebo; kao dvadeset četiri starešine, takođe počinju da obožavaju Boga.

Peto, njihova prvenstvena preokupacija jeste da naglase svetost i
da obožavaju Boga.

Šesto, oni slave i objavljuju svetost Božiju. Oni to svaki put čine na trostruki način, tako da svet ponavljaju tri puta. Lako je moguće da je to upravo zbog Trojstva: Svet, svet, svet, kao Otac, Sin i Duh Sveti. Oni su sveti.

Sedmo, oni objavljuju potrebu čoveka da bude očišćen. Ovo očišćenje dolazi posredstvom Žrtvenog Oltara, tamo gde se proliva krv. Kako je očišćenje uvek putem krvi, danas, očišćenje je putem krvi Mesije.

I osmo, serafini će biti korišteni za veliki broj osuda u vremenu Velike Nevolje. Bog će koristiti serafine da izlije Svoj gnev na zemlju.


 1. Keruvimi

Treći i najviši red nebeskih bića su keruvi, ili keruvimi. Jevrejska reč koja je prevedena kao keruvim ima svoje korensko značenje, a to je, „čuvati”, ili „prekriti”. Ova reč se koristi sveukupno devedeset-jedan puta: dvadeset-sedam puta je u jednini; šesdeset- četiri puta je u množini. Od ovih devedeset-jedan puta, devedeset puta je nalazimo u Starom Zavetu. Samo jednom je pronalazimo u Novom Zavetu (Jevrejima 9:5).
  1. Pisma

U Postanku 3:24, Keruvimi čuvaju ulaz u Edenski Vrt, tako da Adam i Eva ne mogu da se vrate natrag. U Izlasku 25:18-22, keruvimi zaklanjaju pomirilište. U Izlasku 26:1, figure keruvima izvezene su, utkane su na zavesama Tabernakula. U Izlasku 37:7-9, keruvimi zaklanjaju pomirilište. U I Samuilovoj 4:4 i u II Samuilovoj 6:2, Bog je oslikan kao Onaj koji sedi nad keruvinima. Prema II Samuilovoj 22:11, Ješua Mesija će jahati na keruvimu, u vremenu Svog Drugog Dolaska. U I Carevima 6:23- 28; 7:29 i 36, keruvimi su načinjeni za Svetinju nad Svetinjama u Solomonovom Hramu. Svaki od ovih keruvima ima po dva krila. U I Carevima 8:6-7, keruvimi zaklanjaju Kovčeg Saveza unutar Hrama. II Carevima 19:15 i I Letopisa 13:6 tvrde da Bog stoluje nad keruvinima. U I Letopisa 28:18 oni zaklanjaju Kovčeg Saveza. U II Letopisa 3:7 keruvimi su ugravirani, izrezbareni na zidovima Hrama. U II Letopisa 3:10-14, učimo tri stvari: prvo, u Svetinji nad Svetinjama nalazile su se slike keruvima; drugo, svaki od njih je imao dva krila; i treće, isto tako su bili izvezeni i na samom velu, na velu, hramskom zastoru koji je razdvajao Svetinju, od Svetinje nad Svetinjama. U II Letopisa 5:7-8, oni zaklanjaju Kovčeg Saveza. U Psalmu 18:10, tvrdi se da će Ješua Mesija jahati keruva prilikom Svog Drugog Dolaska. U Psalmu 80:1; Psalmu 99:1, i u Isaija 37:16, Bog stoluje nad keruvinima.

Knjiga koja nam daje najviše detalja u vezi sa keruvinima jeste Knjiga Jezekilja, gde nam se pojašnjava kako to Bog stoluje, ili sedi nad keruvima. Jezekilj 1:5-28 daje nam izuzetno širok opis keruvima. Prvo, njihovo temeljno obličje (jeste poput) čovečjeg (stih 5). Drugo, svaki od njih ima četiri različita lica (stih 6): lice čoveka, lava, vola i orla (stih 10). U ovom području, oni podsećaju na serafine. Treće, svaki ima po četiri krila (stih 6), dva na svakoj strani tela. Četvrto, njihove noge su u potpunosti ravne (stih 7). Peto, stopala njihovih nogu su kao stopala nogu telećih (stih 7). Šesto, oni sijaju poput uglačane bronze (stih 7). Sedmo, imaju pod krilima njihovim, na njihove četiri strane, ruke čovečje (stih 8). Osmo, pojavljuju se na četiri načina: prvo, poput uglačane
bronze; drugo, poput plamtećeg užarenog ugljevlja; treće, poput gorućih baklji; i četvrto, poput ognja usred njih (stih 13). Deveto, oni putuju poput pojavljivanja munje (stih 14). Deseto, huk njihovih krila (je poput) huka velikih voda, poput glasa Božijeg, poput zvuka ogromne vojske (stih 24). Jedanaesto, oni su spojeni, ili jako blisko povezani sa Šekina Slavom (stihovi 26-28).

U Jezekilju 10:1-22, keruvimi su uključeni u odlazak Šekina
Slave.

U Jezekilju 28:14-16, kaže nam se da je Sotona bio keruvim kada je stvoren. Zapravo, on je bio pomazani keruvim. Baš kao što je Mihajlo arhanđeo, onaj koji ima autoritet nad svim ostalim anđelima, Sotona je bio arh-keruvim, onaj koji ima autoritet nad svim ostalim keruvinima. Kako su keruvimi najviši red, a Sotona je arh-keruvim, ovo znači da je on viši nivo, viša kategorija nego Mihajlo.

Poslednje mesto gde se keruvimi pominju u Starom Zavetu jeste u Jezekilju 41:18-20, 25. Ovaj odlomak govori o nećem budućem. Kada govorimo o budućnosti, tri stvari nam se kažu o keruvinima. Prvo, figure keruvima će biti načinjene na zidovima Milenijskog Hrama. Drugo, ovi keruvimi će imati dva lica: jedno lice će biti ljudsko; drugo će biti od mladog lava. Treće, oni će isto tako biti načinjeni i na vratima Milenijskog Hrama.

U Novom Zavetu, jedino mesto gde se keruvimi pominju jeste u Jevrejima 9:5 i tu nam se razlaže poduka iz Starog Zaveta da keruvimi zaklanjaju pomirilište u Tabernakulu.


  1. Zaključci

Iz ovih odlomaka, može se izvući sedam zaključaka o keruvinima.

Prvo, postoje tri različite vrste, ili tipa keruvima: prvo, oni koji imaju samo jedno lice i po dva krila; drugo, oni koji imaju dva lica
i po dva krila; i treće, oni koji imaju četiri lica i po četiri krila. Nikada nam nije rečeno tačno kojoj vrsti pripada keruvim Sotona, ali znamo da ulazi u jednu od ove tri kategorije.

Drugo, ova bića su jako tesno povezana sa tronom Božijim, i to tako, da su oni čak ti koji nose tron, prema Jezekilju 1. Gde god da keruvimi okružuju tron, oni zapravo nose tron i istovremeno ga prekrivaju odozgo. Zato što su keruvimi uokolo i nose tron Božiji, to je razlog zašto nam se kaže da je Bog Onaj koji stoluje nad keruvinima. Keruvimi su, stoga, jako tesno povezani sa tronom Božijim; ova izuzetna blizina samom tronu verovatno je razlog tome što su oni viši red od serafina.

Treće, oni su jako tesno povezani i sa Šekina Slavom. U velikoj meri, oni odražavaju Šekina Slavu. Oni su uključeni u odlazak Šekina Slave od Izraela, 586 (pre Hrista), pre nego je Hram uništen od strane Vavilonaca.

Četvrto, keruvimi su jako usko povezani sa prisutnošću Božijom. Ovo je jako tesno povezano sa povezanošću sa Šekina Slavom; jer Šekina Slava jeste vidljiva manifestacija prisutnosti Božije. Keruvimi su zato tesno povezani sa prisustvom Božijim.

Peto, oni su zaokupljeni Božijom pravednošću i Njegovom moći. I dok su serafini zaokupljeni obožavanjem i svetošću Božijom, keruvimi su zaokupljeni sa pravednošću, moći i silom Božijom.

Šesto, oni brane Božiji sveti karakter i prisustvo, a to je i razlog zašto im je potrebna moć, zašto su toliko moćni.

I sedmo, oni imaju sposobnost da brzo provode Božiju volju među
nacijama.
 1. ANĐEOSKI POSLOVI

Kada govorimo o poslovima anđela, ima sedam različitih kategorija o kojima treba da se priča.


 1. Poslovi Anđela u Odnosu Prema Bogu

Jedna kategorija anđeoskih poslova tiče se njihovog rada u odnosu prema Bogu. U ovoj kategoriji postoje četiri različite službe. Prvo, oni su upotrebljeni u obožavanju Boga, i oni aktivno obožavaju Boga (Psalam 29:1-2; 103:20; 148:2; Isaija 6:3; Jevrejima 1:6; Otkrivenje 4:8-11; 5:8-13). Drugo, oni izvršavaju Božiju volju; Božija volja se često sprovodi posredstvom anđela (Psalam 103:20; Jevrejima 1:7). Treće, anđeli se raduju delima Božijim; kada je Gospod stvorio nebesa i zemlju anđeli su uzvikivali radosno (Knjiga o Jovu 38:7), a kada Bog spašava pojedince biva radost među anđelima Božijim (Luka 15:10). Četrvto, oni izvršavaju sudove Božije; anđeli su korišteni za uništenje Sodome i Gomore (Postanak 19:1-22); oni su korišteni u vezi sa deset pošasti u Egiptu (Izlazak 12:23); i oni su korišteni u vezi sa pomorom u Izraelu (I Letopisa 21:15).


 1. Rad Anđela kao Posrednika u Otkrivenju

Druga kategorija anđeoskih poslova jeste to da oni posreduju kod otkrivenja. Zakon Mojsijev nije Mojsiju došao direktno, već su posredovali anđeli. Ovo se da naslutiti u Ponovljenom Zakonu 33:2, a potpuno je jasno to rečeno u Delima 7:53, Galatima 3:19, i u Jevrejima 2:2. Nadalje, iako je Danilo svoja otkrivenja često primao direktno od Boga, neki od njegovih materijala; poput Danilo 8:1- 12:13, došli su posredstvom anđela. Ista stvar je istinita i za Zaharija. Knjiga Proroka Zaharije duga je četrnaest poglavlja, ali prvih šest poglavlja te knjige (Zaharije 1:7-6:15) došlo je posredstvom anđela. Knjiga Otkrivenja, koju je napisao Apostol
Jovan predana je i otkrivena mu je posredstvom jednog anđela
(Otkrivenje 1:1; 10:1-11; 17:1; 19:9-10; 21:9; 22:16).


 1. Rad Anđela u Životu Mesije

Treća kategorija jeste način na koji su anđeli delovali u životu Mesije. Anđeli su korišteni u pet različitih perioda u životu Mesije.


  1. Kod Rođenja Mesije

Prvi period bio je u vremenu Njegovog rođenja. Anđeo je bio taj koji je predvideo rođenje Mesije za Mariju (Luka 1:26-38) i za Josifa (Matej 1:20-21). Anđeli su korišteni da bi se objavilo rođenje Mesije za Jevrejske pastire koji su se nalazili izvan Vitlejema (Luka 2:8-15). Anđeo je bio taj koji je upozorio Josifa da treba da napusti Vitlejem (Matej 2:13), i anđeo je rekao Josifu da napusti Egipat i da se vrati u Izrael (Matej 2:19-20).


  1. U Mesijinoj Službi

Drugi period je bio u vremenu Isusove službe. Psalam 91:1-12 predviđa da će anđeli biti korišteni tokom čitavog vremena Mesijine službe. Pavle potvrđuje ovo u jednoj opštoj izjavi u I Timoteju 3:16, kada kaže da je Mesija viđen od anđela tokom čitave Njegove službe. Kada je Isus bio kušan, anđeli su korišćeni da bi Mu služili u Njegovoj kušnji (Matej 4:11; Marko 1:13). Isto tako, tokom Njegove službe, anđeli su uzlazili i silazili nad Sina Čovečjega (Jovan 1:51). Oni su služili Isusu tokom Njegove agonije u vrtu Getsemanija (Luka 22:43). Konačno, prema Matej 26:53, bilo je više od dvanaest legija anđela spremnih da odbrane Njega, U Njegovoj kušnji, ukoliko bi ih On trebao, iz bilo kog razloga; koje, naravno, On nije upotrebio.
  1. Kod Mesijinog Vaskrsenja

Treći period Njegovog života u kojem su bili korišteni anđeli jeste u vezi sa Vaskrsenjem. Anđeo je bio taj koji je odvaljao kamen sa groba (Matej 28:2). Anđeli su upotrebljeni da objave Vaskrsenje ženama koje su došle na grob (Matej 28:1-7; Marko 16:5-7; Luka 24:4-7; Jovan 20:12-13).


  1. Kod Mesijinog Vaznesenja

Četvrti period u kojem su anđeli bili korišteni u životu Mesije bilo je kod Vaznesenja. Nakon šta je On vaznesen, anđeli su objavili da će ovaj isti Ješua, koji je tada otišao, isto tako i da dođe (Dela 1:10-11). Fraza, isto tako i da dođe, znači da baš kao što je On otišao na oblacima Nebeskim, jednog dana On će se i vratiti na oblacima Nebeskim.


  1. Kod Mesijinog Drugog Dolaska

Peti period je još uvek budućnost. Anđeli će da dođu sa Njim, na oblacima Nebeskim, u vremenu Njegovog Drugog Dolaska (Matej 16:27; 24:31; 25:31; II Solunjanima 1:7). Stoga, anđeli će da budu uključeni u život Mesije čak i u budućnosti.


 1. Rad Anđela Među Nacijama

Četvrta kategorija tiče se delovanja anđela među nacijama. Ovde,
dve stvari treba da se pomenu.

Prvo, anđeoska bića funkcionišu u svojstvu „kozmokrata“, u smislu
svetskih vladara“, ili „vladara nad nacijama“. Na primer, u Danilo 10:13, vodeće anđeosko biće je knez Persijskog carstva. Mihajlo, Arhanđeo, ne samo da ima autoritet nad drugim anđelima, već je takođe i glavni knez nad Izraelom (Danilo 10:21; 12:1).
Drugo, anđeli su takođe jako tesno povezani sa ljudskim vladarima nad određenim nacijama. Na primer, Isaija 14:3-20 govori o Vavilonu: stihovi 3-11 govore o ljudskom kralju Vavilona; dok stihovi 12-14 govore o Sotoni; stihovi 15-20 ponovo govore o kralju Vavilona. Isto ovo je istina i za Jezekilj 28:1-19, gde se govori o Tiru: stihovi 1-10 govore o ljudskom knezu Tirskom; stihovi 11- 19 upućeni su Sotoni kao kralju Tirskom. Zato što se i pali anđeli, i oni anđeli koji nisu pali, koriste kao kozmokrate, kao svetski vladari, oni nose Božiju volju među narode. Mnoge stvari koje se dešavaju među nacijama imaju veze sa ovim anđeoskim bićima. Izuzetno često, razlog tome zašto jedna nacija ide u rat protiv druge nacije, jeste upravo taj što su pomerani da to učine, upravo od ovih kozmokratskih anđeoskih bića.


 1. Rad Anđela Među Nevernicima

Peta kategorija u radu anđela jeste njihov rad među nevernicima, i
tu trebamo pomenuti tri aspekta.


  1. Anđeli Objavljuju Sud Koji Predstoji

Prvo, anđeli objavljuju nadolazeći sud. Ovo se istorijski desilo u Postanku 19:12-13, kada su anđeli objavili dolazak uništenja za Sodomu i Gomoru. U budućnosti, oni će to ponovo da naprave kada budu objavili zastrašujući sud čaša gneva (Otkrivenje 14:6- 7).


  1. Anđeli Nanose Kaznu

Drugo, anđeli nanose kaznu. Anđeli su korišteni u prošlosti da bi naneli kaznu; na primer, anđeo je bio taj koji je doneo desetu pošast na prvorođene sinove Egipćana (Izlazak 12:23). Druge primere nalazimo u II Samuilovoj 24:16 i u Jezekilju 9:1-8. Primer
iz Novog Zaveta je u Delima 12:23, kada je anđeo korišten da udari Iroda Agripu smrtonosnom bolešću.

Ono šta su radili u prošlosti, radiće i u budućnosti; anđeli će da
nanesu kaznu u vremenu Velike Nevolje (Otkrivenje 8:1-2, 6; 16:1).


  1. Anđeli će da Rade kao Žeteoci

Treće, na kraju Velike Nevolje, anđeli će da rade kao „žeteoci“. Kao žeteoci, oni će da odvajaju vernike od nevernika (Matej 13:39-42, 49-50).


 1. Rad Anđela u Odnosu na Vernike

Šesta kategorija jeste posao anđela u odnosu na vernike, a Biblija na ovu temu ima jako puno toga da kaže. Iz mnogih odlomaka u Pismima, koji govore o radu anđela u odnosu na vernike, deset stvari treba pomenuti.


  1. U Odnosu na Spasenje Vernika

Prvo, ovi dobri anđeli se raduju kada je osoba spašena. I dok se pali anđeli ne raduju kada se osoba spasi, izabrani, sveti anđeli, da, raduju se kada se osoba spasi (Luka 15:10).


  1. U Odnosu na Čuvanje Vernika

Drugo, u odnosu na vernike, anđeli vrše starateljstvo; oni provode općenitu brigu i zaštitu. Psalam 34:7 i Psalam 91:11 uče da se ništa ne može desiti verniku izvan volje Božije, upravo zbog opće zaštite i brige anđela. Ovi stihovi ne uče da se vernicima ne može desiti ništa loše, već da se ništa ne može desiti van Božije volje. Kada se
loše stvari dogode verniku, nije to zato šta anđeli nisu odradili svoj deo, već zato što to jeste volja Božija.

Matej 18:10 uči da sva deca imaju anđele čuvare. Jevreji 1:14 tvrde da svaki vernik, takođe, ima svog anđela čuvara. Zapravo, čim je osoba spašena, ta osoba ima svog anđela čuvara koji je
dodeljen“ njemu.


  1. U Odnosu na Sigurnost Vernika

Treće, anđeli se često koriste da spase, ili da izbave vernike iz specifičnih situacija. Na primer, u Postanku 19:1-22, anđeli su korišteni da izbave Lota. U Postanku 32:1-2, anđeli su korišteni da pomognu Jakovu. U I Carevima 19:5-6, anđeo je korišten da nahrani Proroka Iliju. Anđeli su štitili Iliju u II Carevima 6:17. U Danilo 3:24-28, anđeo je zaštitio tri Danilova prijatelja u užarenoj peći. I u Danilo 6:22, anđeo je zatvorio usta lavovima tako da nikakvo zlo nije snašlo Proroka Danila. U Delima 5:17-20, anđeo je izbavio apostole. Konačno, anđeo je izbavio Petra u Delima 12:6- 11.


  1. U Odnosu na Vodstvo Vernika

Četvrti posao anđela u vezi sa vernicima jeste to da oni vode vernike u istini, i u delima. Na primer, u Matej 1:20-21, anđeo je uputio Josifa da veruje Marijinoj priči; da ona uistinu jeste devica, iako je trudna. Anđeo je odveo Filipa u situaciju u kojoj je on mogao da svedoči Etiopskom evnuhu u Delima 8:26. U Delima 10:3-8, anđeo je uputio Kornelija da pošalje po Petra, tako da je on mogao da im propoveda Evanđelje. Isti zaključak se potvrđuje u Delima 11:13-
14. U Delima 27:23-24, anđeo je, takođe, vodio i Pavla.
 1. U Odnosu na Molitve Vernika

Peti posao anđela u vezi sa vernicima jeste u tome da odgovaraju na molitve; ponekad, molitve su odgovorene posredstvom anđela. U slučaju Danila, na primer, to se desilo dvaput; u Danilu 9:20-23, i u 10:12-13, anđeo je korišten kao odgovor na prorokovu molitvu za još otkrivenja.

U Novom Zavetu, grupa vernika je molila za Petrovo oslobađanje iz zatvora. Kao odgovor na njihove molitve, anđeo je korišten da izbavi apostola (Dela 12:1-19).


 1. U Vezi sa Ohrabrenjem Vernika

Šesti posao anđela u vezi sa vernicima jeste u ohrabrivanju (Dela
5:18-20; 27:23-25).


 1. U Odnosu na Smrt Vernika

Sedmi posao anđela u vezi sa vernicima jeste da odnesu vernikovu dušu u njegovo prebivalište na Nebu kada vernik umre (Luka 16:22).


 1. U Vezi sa Službom Posmatranja

Osmi posao anđela jeste da služe kao gledaoci vernika. Anđeli imaju službu promatranja vernika da mogu da vide kako se vernici ponašaju, i kako reaguju. Na primer, Luka 12:8-9, tu se vera vernika priznaje pred anđelima. Nešto posle, anđeli posmatraju kada je neko spašen (Luka 15:10). Anđeli, također, posmatraju i patnje vernika (I Korinćanima 4:9). U I Korinćanima 11:10, anđeli posmatraju da li su žene poslušne, ili nisu poslušne, kod prekrivanja glave u crkvi. U I Timoteju 5:21, anđeli su prisutni
kada vernici čine svoje predanje Bogu. I anđeli posmatraju i zaviruju u Božije delo spasenja, prema I Petrovoj 1:10-12.


 1. U Odnosu Prema Lokalnim Crkvama

Deveti posao anđela u vezi sa vernicima jeste to da oni služe kao čuvari nad lokalnim crkvama. Ne samo da pojedinačno svaki vernik ima svog anđela čuvara, već i svaka lokalna crkva ima svog anđela čuvara. Ovo je vidljivo u Otkrivenju 2 i 3, gde je svako pismo crkvama naslovljeno na anđela ove ili one crkve.


 1. U Vezi sa Ispravnim Stavom Vernika Prema Anđelima

Deseto i poslednje delovanje je: Kakav bi trebao da bude odnos vernika prema anđelima u svetlu devet prethodno navedenih poslova? Četiri stvari bi trebalo napomenuti. Prvo, verniku je dozvoljeno da bude uplašen i zadivljen sa anđeoskim sposobnostima i delima, baš kao što je to bio i Danilo (Danilo 8:16- 17; 10:1-9). Drugo, vernici mogu da cene njihovu službu (Jevrejima 1:14). Treće, vernicima je zabranjeno da obožavaju anđele (Kološanima 2:18; Otkrivenje 19:10; 22:9). Četvrto, u budućnosti, vernici će suditi anđelima (I Korinćanima 6:3). Vernici neće suditi dobrim anđelima, već će, naravno, suditi palim anđelima u vremenu Suda Velikog Belog Prestola.


 1. Rad Anđela u Budućnost

Sedma kategorija u delovanju anđela u vezi sa vernicima jeste njihov posao u budućnosti. Ovo delovanje se može nadalje podeliti u četiri dela.
  1. U Vremenu Velike Nevolje

Prva podela je njihovo delovanje u vremenu Velike Nevolje, koje je
sačinjeno od sedam posebnih poslova.

Prvi poseban posao za anđele u vremenu Velike Nevolje biće da nanesu štetu nakon što 144000 Jevreja bude zapečaćeno prema Otkrivenju 7:1-3. Neophodno je da tih 144000 Jevreja bude zapečaćeno, jer će ih to pečaćenje zaštiti od bilo kakvog povređivanja. Jednom kada budu zapečaćeni, anđeli će da budu upotrebljeni da nanesu štetu na zemlji, a sve to kao deo Božanskog suda.

Drugo, sedam anđela će biti korišteno da izlije sud sedam truba
(Otkrivenje 8:1-9:21; 11:15-19).

Treće, usred Velike Nevolje, dobri anđeli će biti korišteni da zbace Sotonu i pale anđele iz njihovog sadašnjeg prebivališta u atmosferskom nebu i da ih ograniče na zemlju u preostalom vremenu Velike Nevolje (Otkrivenje 12:7-12).

Četvrto, anđeli će trebati da naprave određene objave usred
vremena Velike Nevolje (Otkrivenje 14:6-20).

Peto, baš kao što će anđeli biti upotrebeljeni u vremenu Velike Nevolje da izliju sud truba, biće upotrebljeni i da izliju sud čaša (Otkrivenje 15:7-16:21).

Šesto, u vremenu Velike Nevolje, anđeo će biti upotrebljen da preda rečenicu uništenja nad Gradom Vavilonom (Otkrivenje 18:1-3; 21- 24).


Sedmo posebno delo anđela u vremenu Velike Nevolje biće poziv upućen nacijama na Armagedon, tako da Bog može da izlije Svoj sud na te nacije (Otkrivenje 19:17-18).
  1. U Vremenu Drugog Dolaska

Druga podela njihovog rada u budućnosti vezana je za Drugi
Dolazak, a dve stvari bi trebalo pomenuti u vezi sa ovim.

Prvo, dobri anđeli će se vratiti sa Ješuom kod Njegovog Drugog
Dolaska (Matej 16:27; 24:31; 25:31; II Solunjanima 1:7).

I drugo, isto kod Drugog Dolaska, anđeli će odvojiti vernike od
nevernika (Matej 13:39-42, 49-50).


  1. U Vremenu Mesijanskog Carstva

Treća podela rada anđela u odnosu na buduće vreme jeste njihov rad koji je vezan sa Mesijanskim Carstvom. Dve velike istine nas se tu uči.

Prvo, biće jedan običan anđeo taj koji će dobiti autoritet da zatoči Sotonu u bezdan (ambis), na hiljadu godina (Otkrivenje 20:1-3). Moćni pomazani keruvim biće ponižen činjenicom da će da bude svezan od bezimenog anđela najnižeg reda.

Drugo, anđeli će biti korišteni da ponovo okupe Jevreje natrag u Zemlju (Matej 24:31). Po prvi put u njihovoj istoriji, Jevrejski narod biće u mogućnosti da uživa svu Obećanu Zemlju.


  1. U Večnom Poretku

Četvrta podela u odnosu na delovanje anđela u budućnosti jeste u vezi sa Večnim Stanjem, ili Večnim Poretkom. Prema Otkrivenju 21:12, anđeli će služiti kao stražari kod gradskih kapija. Novi Jerusalim, koji će biti prebivalište svih vernika iz svih vremena, imaće dvanaest vrata, po tri na svakoj strani grada. Svaka kapija biće načinjena od ogromnog bisera i svaka će biti čuvana od anđela.
 1. SUDBINA ANĐELA

Poslednja stvar koju ćemo prodiskutovati jako kratko jeste sudbina anđela. Jevreji 12:22 uče nas da je sudbina dobrih anđela ista kao i sudbina svih svetih iz svih vremena: Novi Jerusalim. Svi izabrani, sveti anđeli, oni koji nisu pali zajedno sa Sotonom, imaće svoju večnu sudbinu u Novom Jerusalimu. U Jevrejima 12:22, pisac kaže da su vernici pristupili gradu koji ima neizbrojivo mnoštvo anđela; stoga, sudbina svih vernika i svih anđela koji nisu pali jeste jedna i ista. 


Arnold Fruchtenbaum