IZJAVA VERE


1. Verujemo u jednog i večnog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga (Matej 28:19; Ef. 4: 4-6; Kol. 2: 9; 1 Jov. 5, 7) koji je stvorio svemir kao što je zapisano u Svetom pismu. Odbacujemo evoluciju i sve ostale teorije o poreklu (Post 1-2; Jov 1: 1-14; Kol. 1: 15-18).

2. Verujemo da je Isus Hrist Sin Božji rođen od device (Isaija 7:14; Luk 1, 26-38) i bio je Bog koji se javio u telu (1. Tim 3,16). Živeo je bezgrešan život (Jev 4,15), položio je svoj život i prolio svoju dragocenu krv na krstu za naše grehe (Rim 5,8-9), a vaskrsnuo je treći dan i živ je zauvek ( 1 Kor 15,4; Otkrivenje 1:18). Izašao je na nebo (Dela 1: 9) i sedi proslavljen s desne strane Oca (Jev. 1:13). On je glava crkve (Kol. 1,18).

3. Verujemo da Sveti Duh obnavlja, nastanjuje, krsti i pečati sve koji veruju u Hrista kao Spasitelja; da On dalje prosvetljuje i osnažuje sve vernike koji veruju u Njegovu reč i prepuštaju se Njemu.

4. Verujemo da je šezdeset i šest knjiga Starog i Novog zaveta potpuno i božansko otkrivenje Boga čoveku. Bibliju treba shvatiti doslovno i sa pravom je treba podeliti, pazeći na to kome se obraća dispenzacijski kontekst svakog odlomka, i primeniti ga u svetlu učenja apostola Pavla za Telo Hristovo danas. (2 Tim 2:15; 3: 15-17; 2 Pet. 1: 20-21).

5. Verujemo da Sveto Pismo podučava da je telo svih ljudi grešno i pod Božjim gnevom i neizrecivo mu je odgovorno. Čovek ne može učiniti ništa od sebe da zadovolji Božju pravednost, a odbacivanje Božje odredbe spasenja rezultira večnim prokletstvom (Rim 1-3; 2 Sol 1: 7-9; Otk 20,11-15).

6. Verujemo da je spasenje besplatni Božji dar koji je u potpunosti kupljen prolivenom krvlju, smrću, sahranom i vaskrsnućem Gospoda Isusa Hrista. Spasenje je izgubljenom grešniku dano Božjom milošću, verom u savršeno i dovršeno Hristovo delo na krstu Golgote (1 Kor 15,1-4; Ef 2,8-9). Svi koji veruju u evanđelje Božje milosti (Dela 20:24) trenutno su i trajno opravdani Hristovom verom (Gal 2,16). Evanđelje milosti Božje prvo je otkriveno apostolu Pavlu (Gal. 1,11-12) i treba ga s pravom odvojiti od evanđelja kraljevstva (Mt 4,23). Verujemo da su svi spašeni ljudi tokom sadašnjeg doba milosti potpuni u Hristu i večno spašeni. Telo Hristovo je zapečaćeno Duhom i nikad ne može izgubiti spasenje (Rim 5,1; Kol 2:10; Rim 8: 28-39; Ef. 1: 13-14; 4:30).

7. Verujemo da Telo Hristovo nije pod Zakonom, već milošću (Rim 6,14). Zbog Hristove pobede nad grehom i Njegovog Duha koji prebiva u vernicima, svi spašeni ljudi trebali bi iskusiti izbavljenje od sile greha u svom svakodnevnom životu. Svi vernici još uvijek poseduju "starog čoveka" i zbog toga sposobnost da greše. Ne verujemo da je priroda greha iskorijenjena u ovom životu (Rim 6; Gal 5: 15-25). Verujemo u praktično posvećenje svih članova Tela Hristova i da bi svi vernici trebali slaviti Boga u svim svojim mislima, rečima i delima (1 Kor 10,31).

8. Verujemo da Hrist dolazi u oblacima pre razdoblja nevolja po članove svoga tela. Mrtvi u Hristu prvo će vaskrsnuti, a oni koji su živi i ostali će biti uhvaćeni da u vazduhu sretnu Gospoda (1. Sol. 4: 13-18). Verujemo da je blagoslovljena nada Tela Hristova (Tit 2,13) ​​bila tajna otkrivena kroz Pavla (1 Kor 15:51) i da je poseban i odvojen događaj od prorokovanog Drugog Hristova dolaska na zemlju po završetku prorokovane sedamdesete sedmice proroka Danila (Dan 9,24-27) kako bi spasio Izrael i uspostavio Njegovo pravedno carstvo na zemlji (Otk 19,11-20: 6). Verujemo da će Bog doslovno ispuniti svoja obećanja Izraelu (Rim 11, 25-29). 

9. Verujemo da u ovo sadašnje doba Sveti Duh krsti svakog vernika u Telo Hristovo. Verujemo da je crkva koja je Telo Hristovo bila velika tajna koja je skrivena od postanja sveta dok je Hrist nije otkrio preko apostola Pavla. Postoji samo jedno Telo kojem je Hrist Glava. U Telu Hristovom nema ni Jevrejina, ni neznabošca. Stoga odbacujemo lažno učenje da je Hristovo Telo „duhovni Izrael“ i da je zamenilo Izrael u svrhu Božju (1 Kor 12,13; Gal 3, 26-28; Ef 1, 22-23; 3 : 1-12; 4: 4; Rim 11).

10. Verujemo da se hrišćani trebaju okupljati lokalno kako bi mogli čuti Božju reč koja je propovedana (naučena) i služiti Gospodu zajedno (Fil 1, 1). Lokalna crkva ima božansku strukturu posebno smeštenu u pastoralnim poslanicama (Tit 1: 5). Verujemo u nezavisnost i autonomiju lokalne crkve: da je svaka crkva slobodna da vlada sama bez crkvenog uplitanja i da treba sarađivati ​​s drugim crkvama koje veruju u Bibliju kako vodi Duh Sveti, da je odgovorna slediti obrazac koji se nalazi u Pavlovim poslanicama (1 Kor. 4: 16-17; 11: 1), Činovi episkopa i đakona namenjena su samo duhovno zrelim ljudima (starešinama) koji ispunjavaju standarde Svetog pisma (1 Tim 3).

11. Verujemo da je ispravno deljenje ključ za razumevanje Biblije (2. Timoteju 2:15). Ispravno podeliti reč istine znači prepoznati i dosledno održavati jasne podele koje je Bog stavio u Sveto Pismo. Na primer, postoji razlika između Zakona i Milosti, nacije Izraela i crkve koja je Telo Hristovo (Ef. 1: 22-23). Verujemo da je glavna podela u Bibliji između programa proročkog carstva Izraela (brige o onome o kojem su govorili proroci od kada je svet započeo, Dela 3:21) i tajni programa Tela Hristova (koji je bio tajna otkad je svet započeo dok se nije objavio preko apostola Pavla, Rimljanima 16:25). Nadalje verujemo da je Hrist izabrao Pavla kao uzor i glasnogovornik Tela Hristova koje treba slediti u ovom sadašnjem raspoređivanju (1 Kor 4, 16-17; 11: 1; Fil. 4: 9; 1 Tim. 1: 12-16). Međutim, mi takođe verujemo da je celo Pismo dano za naše učenje i popravljanje (Rim 15,4; 1 Kor 10,11; 2 Tim 3,16).

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.